WashAI People Counting

Flex BI SIA veikta cilvēku skaitīšana AS Puto pašapkalpošanās automazgātuvē

Datu vākšanas vieta: AS Puto pašapkalpošanās automazgātuve Grebenščikova ielā 2A, Latgales priekšpilsētā, Rīgā, LV-1003

Mērķis: Klientu plūsmas analīze – apmeklētāju uzskaite un apmeklētāja pazīmju (dzimuma un vecuma) noteikšana, WashAI projekta ietvaros. Papildinformācija par projektu ir pieejama projekta mājas lapā https://euhubs4data.eu/experiments/wash-ai/

Datu apstrādes nolūks: Apmeklētāju skaitīšana un apmeklētāju pazīmju noteikšana (profilēšana).

Pārzinis: SIA “Flex BI”, reģ. Nr.40203021416, Slokas iela 32 – 3, Rīga, LV-1048, e-pasts: sales@flex.bi

Datu aizsardzības speciālists: Kaspars Veģeris, e-pasts: kaspars.vegeris@gmail.com

Datu apstrādes juridiskais pamatojums: AS Puto pašapkalpošanās automazgātuves klientu plūsmas analīzei un klientu profila noteikšanai.

Datu papildus ieguves avoti: Cilvēku plūsmas skaitīšanas un cilvēka pazīmju noteikšanas sensori, kas nodrošina cilvēku skaitīšanu, nesaglabājot personas datus.

Personas datu kategorijas: nav

Personas datu glabāšanas ilgums: Personas dati netiek uzlabāti. Pēc saskaitīšnas  brīža dati tiek izdzēsti, saskaņā ar sensoru nodrošinātāja noteikumiem (https://v-count.com/v-count-data-protection-privacy).

Personas Datu saņēmēji: Uzņēmums Flex BI SIA personas datus nesaņem un neuzglabā. No plattformas V-Count tiek saņemta tikai informācija CSV formātai vai datu rezultātu apskate V-Clount plattformas ietvaros.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula. Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

 

Flex BI SIA people counting in AS Puto self-service carwash station

Location of the  data processing: AS Puto self-service carwash station located at Grebenscikova iela 2A, Riga, LV-1003

Purpose: Analysis of the customer flow – customer counting and profiling (by gender and age), in the scope of the WashAI project.
Additional information about the project can be found on the project homepage: https://euhubs4data.eu/experiments/wash-ai/

Purposes for  data processing: Customer counting and profiling.

Controller: SIA “Flex BI”, Reg. No.40203021416, Slokas iela 32 – 3, Riga, LV-1048, email: sales@flex.bi

Data protection officer: Kaspars Veģeris, email: kaspars.vegeris@gmail.com

Legal basis for  data processing: AS Puto self-service carwash unit customer flow analysis based on an agreement between AS Puto and Flex BI SIA.

Sources for the  data acquisition: People counting sensors capable of gender and age detection without saving any personal data.

Affected person data categories: Not applicable – no Personal data is gathered.

Personal data storage duration: No personal data is stored. After performing the count and profiling operations the images are deleted according to the people counting service provider terms (https://v-count.com/v-count-data-protection-privacy).

Receivers of personal data: Flex BI SIA is not receiving or storing personal data. Only aggregated people count and profile data is received and stored. This data is available in the people counting service provider’s platform V-count or can be downloaded in .CSV file format.

The rights of the data subject: The rights of the data subject are determined and regulated by the General Data Protection Regulation.  The right to contact the Data Protection Specialist and file a complaint, incl. to the supervisory authority – Data State Inspectorate.

Subscribe to newsletter

Be the first one who knows about news and special offers